Hợp đồng lao động điện tử có giá trị pháp lý không ?

19/05/2022

Hợp đồng lao động điện tử có giá trị pháp lý không ?

Người lao động và người sử dụng lao động có được ký hợp đồng điện tử không?

Là thắc mắc của nhiều người khi Bộ luật lao động 2019 CÓ HIỆU LỰC kể từ năm 2021.

Để giải đáp thắc mắc này, Hợp đồng điện tử Megadoc chúng tôi xin gửi tới bạn đọc những thông tin hữu ích về hợp đồng lao động điện tử bao gồm các nội dung về khái niệm, tính pháp lý và lợi ích của Hợp đồng lao động điện tử.

1. Hợp đồng lao động điện tử là gì?

Theo Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005

Điều 33. Hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này.

Có có thể hiểu hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu, được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử

Vậy thì chúng ta có thể hiểu:

Hợp đồng lao động điện tử là hợp đồng lao động được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu , được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Trong đó, phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự. Hình thức của thông điệp dữ liệu có thể được biểu hiện dưới dạng trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác (Điều 10 Luật Giao dịch điện tử 2005).

Như vậy, khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động người sử dụng lao động và người lao động thay vì gặp trực tiếp và ký hợp đồng bằng tay như hợp đồng lao động thông thường, các bên có thể giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử và thực hiện ký kết bằng chữ ký điện tử.

 

 

2. Tính pháp lý của hợp đồng lao động điện tử ?

Căn cứ vào Bộ luật số: 45/2019/QH14 – Bộ Luật Lao Động.

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Việc pháp luật lao động chính thức ghi nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử trong Bộ luật lao động 2019 cũng đồng nghĩa với việc pháp luật công nhận giá trị pháp lý của loại hợp đồng này trong quan hệ pháp luật dân sự.

Theo quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. Nói cách khác, hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản hay thông qua phương tiện điện tử đều có giá trị pháp lý như nhau.

 

 

 

Điều 35. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

1. Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng.

2. Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về hợp đồng.

3. Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

Điều 36. Giao kết hợp đồng điện tử

1. Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng.

2. Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.

Điều 37. Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử được thực hiện theo quy định tại các điều 17, 18, 19 và 20 của Luật này.

Điều 38. Giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng phương pháp truyền thống.

Để hợp đồng lao động điện tử có giá trị, cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của văn bản điện tử và chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Cụ thể:

Nội dung của hợp đồng điện tử được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh và được hay hay nhiều bên ký số.

Nội dung của hợp đồng điện tử được xem là toàn vẹn khi nội dung đó chưa bị thay đổi, trừ trường hợp thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu

Nội dung của hợp đồng điện tử có thể truy cập và sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Nhìn chung, bên cạnh tuân thủ các quy định về nội dung hợp đồng theo BLDS, Bộ luật lao động, hợp đồng lao động điện tử cũng phải đảm bảo các điều kiện của văn bản điện tử theo luật Giao dịch điện tử.

3. Lợi ích khi sử dụng hợp đồng lao động điện tử ?

Với những Thông tin trên chúng ta có thể xác định được Hợp đồng điện tử hoàn toàn hợp pháp và có giá trị pháp lý như hợp đồng văn bản truyền thống. Việc ứng dụng các hợp đồng lao động điện tử sẽ giúp mang lại nhiều giá trị to lớn cho hoạt động của Doanh nghiệp và toàn xã hội.